A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek és a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. között létrejött lakásbérleti szerződéshez kapcsolódó általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 2022. január 1. napjától módosul.

Az ÁSZF módosításának indokai:

 1. Elöljáróban tájékoztatjuk a Tisztelt Bérlőket, hogy az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Karitatív törvény) alapján az állam tulajdonában és a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő részvénytársaság, mint Lebonyolító vagyonkezelésében lévő lakhatási célú és lakásbérleti jogviszony keretében hasznosított ingatlanok – a fennálló lakásbérleti jogviszonyokkal terhelten – 2022. január 1. napjával az MR Lakásalap Nkft. (a továbbiakban: Bérbeadó) tulajdonába kerültek, ami alapján a bérleti szerződések vonatkozásában a bérbeadói jogok, ehhez kapcsolódó követelések és kötelezettségek a Bérbeadóra szállnak át.
 2. Az 1. pontban írtaknak megfelelően módosításra került az ÁSZF címe, a jogutód Bérbeadó személye, általános adatai, elérhetőségei. Az ÁSZF hatálya mindazon határozatlan idejű lakásbérleti szerződéssel hasznosított ingatlanra kiterjed, amely a Bérbeadó részére a Karitatív törvény alapján átadásra került.
 3. A II. részben átvezetett módosítással a Bérbeadó méltányolható esetben, egyedi elbírálás alapján lehetőséget biztosíthat akár a bérleti díj mérséklésére is, feltéve, ha a Bérlő együttműködési megállapodást köt a Mentorral. A Bérbeadó lehetőséget kíván biztosítani továbbá a csekken történő fizetéstől eltérő megoldásra is. Fontos változás, hogy a Bérbeadó a Maradványvagyon-hasznosító Zrt.-re kiállított fizetési csekkeken történő fizetést 2022. január 1-jétől nem fogadja el.
 4. Kiemelendő, hogy ha a Bérlő lakbérfizetésből eredő tartozásainak összege a hathavi lakbér összegét eléri vagy meghaladja, a Bérbeadó továbbra is jogosult a bérleti szerződést felmondani, de a felmondási jogának gyakorlását előzetes mérlegeléséhez köti.
 5. A Bérbeadó fenntartja a jogot arra, hogy 2024. január 1-jétől a Polgári törvénykönyv szerinti általános elszámolási szabályokat alkalmazza a Bérlő fizetéseivel kapcsolatosan. Ehhez a Bérlők előzetes tájékoztatására lesz szükség.
 6. Kismértékben kiegészítésre kerültek a helyszíni ellenőrzést megelőző értesítés szabályai; sürgősségi hibaelhárítás, vagy a Bérlő olyan szerződésszegő, vagy alappal feltételezhető szerződésszegő magatartása esetén, amely a Bérbeadó felmondási jogát megalapozza, a helyszíni szemlére vonatkozó előzetes egyeztetéstől a Bérbeadó eltekinthet.
 7. A Bérbeadó fenntartja magának a jogot arra, hogy ingatlankezelő szervezet mellett, vagy helyett, egyes ingatlankezelési feladatokat maga lásson el.
 8. A hibaelhárítás szabályai változatlanok, mindazonáltal a Bérbeadó 2024. január 1-jétől a ténylegesen rendelkezésre álló építőipari kapacitások függvényében felülvizsgálhatja.
 9. Az V. rész szerinti módosítással a kapcsolattartás körében a Bérbeadó lehetőséget kíván biztosítani a Bérlőnek az e-mail mellett más elektronikus csatorna alkalmazására is.
 10. A VII. részben az ÁSZF módosítására okot adó körülmények köre kiegészítésre került.
 11. A IX. rész kiegészítésre került a Mentori tevékenység fogalmával.

Az ÁSZF 2022. január 1. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalt szövege a MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit  Kft. honlapján (www.mrkl.hu/aszf)  elérhető. Budapest, 2021. december 14. MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit  Kft.