Üdvözöljük az MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nkft. honlapján!

2022. január 1-jét követően a korábban a Maradványvagyon-hasznosító Zrt., illetve jogelődei (TLA Kft., valamint NET Zrt.) által vagyonkezelt, - az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvényalapján, az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény végrehajtásához kapcsolódó ingyenes vagyonjuttatásról szóló 1980/2021. (XII. 27.) Korm. határozatban meghatározott - ingatlanok tulajdonjogát, a kapcsolódó bérleti jogviszonyokkal együtt az MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nkft. veszi át. Ugyanezen időponttól kezdődően a részletvevőket érintő egyes lebonyolítói, és az ügyfélszolgálati feladatokat is társaságunk látja el.

Ügyfeleinket érintő változásról 2022 januárjában postai úton is küldünk tájékoztatást.

Kérjük, hogy a januári számla befizetésénél ügyfeleink kiemelt figyelmet fordítsanak a megváltozott számlaszámokra:

 • bérleti díj befizetést ezt követően kizárólag az MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nkft. 11784009-22237817 számú bankszámlájára
 • vételárrészlet befizetést pedig a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. 10032000-20092294-00000093 számú bankszámlaszámlájára

Amennyiben kérdésük lenne, 2022.01.03-tól elérhető Ügyfélszolgálatunk, munkatársaink szívesen állnak rendelkezésükre:

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 1 795 5100
Ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat@mrkl.hu
Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 152.

Honlapunk hamarosan megújul, melyen további hasznos információkkal várjuk ügyfeleinket. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Társaságunk nevében ezúton szeretnénk boldog új évet kívánni Önöknek!

Üdvözlettel:
Az MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nkft. munkatársai

Alapadatok

A társaság elnevezése: MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nkft.
Jegyzett tőke: 3,000,000 Ft
Tulajdonosi jogokat gyakorló felettes szerv: Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány (50%)
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány (50%)
A cég székhelye: 1033 Budapest,
Polgár utca 8-10.
A cég telephelyei: -
Hivatalos e-mail cím: info@mrkl.hu
A társaság cégjegyzékszáma: 01-09-384606
Adószáma: 29254143-2-41
Statisztikai számjele: 29254143-6820-572-01
A cég ügyvezetői: Lutár Balázs Ádám, Major Gábor
A képviselet módja: együttes
A társaság törvényességi felügyeletét ellátó szerv: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
A társasági szerződés kelte: legelső bejegyzés: 2021.04.27.
A társaság működésének időtartama: határozatlan
Felügyelő bizottsági tagok: Hegedüs József, Juhász Márton, Lantos Szilárd
Cégjegyzésre jogosultak: Lutár Balázs Ádám, Major Gábor

Közbeszerzési terv 2021

Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés tervezett mennyisége Közbeszerzésre irányadó eljárási rend Tervezett eljárás fajtája Eljárás megindításának tervezett időpontja Szerződés teljesítésének várható időpontja
1. gépjármű beszerzés 10 db nemzeti eljárásrend nyílt 2021. IV. negyedév 2022.01.31.
2. irodabútor beszerzés 400 db nemzeti eljárásrend nyílt 2021. IV. negyedév 2022.01.31.
3. IT eszközbeszerzés 100 db nemzeti eljárásrend nyílt 2021. IV. negyedév 2022.01.31.
4. ingatlanberuházás - felújítás 300 db nemzeti eljárásrend dinamikus beszerzési rendszer létrehozása 2021. IV. negyedév 2023.12.31.
5. pénzügyi és számviteli szolgáltatás, számlalevelek, postai küldemények előállításának, kézbesítésének feladatai 12 hó nemzeti eljárásrend nyílt 2021. IV. negyedév 2022.12.31.

Értesítés

A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek és a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. között létrejött lakásbérleti szerződéshez kapcsolódó általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) 2022. január 1. napjától módosul. Az ÁSZF módosításának indokai:
 1. Elöljáróban tájékoztatjuk a Tisztelt Bérlőket, hogy az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Karitatív törvény) alapján az állam tulajdonában és a Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő részvénytársaság, mint Lebonyolító  vagyonkezelésében lévő lakhatási célú és lakásbérleti jogviszony keretében hasznosított ingatlanok - a fennálló lakásbérleti jogviszonyokkal terhelten - 2022. január 1. napjával az MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nkft. (a továbbiakban: Bérbeadó) tulajdonába kerültek, ami alapján a bérleti szerződések vonatkozásában a bérbeadói jogok, ehhez kapcsolódó követelések és kötelezettségek a Bérbeadóra szállnak át.

  Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Bérlőket, hogy  Bérbeadó az ingatlanok tulajdonba vételét követő két évig a Bérlő számára az Otthonteremtési törvény alapján megkötött lakásbérleti szerződésben meghatározottaknál hátrányosabb feltételeket nem határozhat meg. A Bérbeadó szavatolja, hogy ennek megfelelően jelen ÁSZF 2022. január 1-jén hatálybalépő módosításai a Bérlők számára hátrányosabb feltételeket nem eredményeznek.
 2. Az 1. pontban írtaknak megfelelően módosításra került az ÁSZF címe, a jogutód Bérbeadó személye, általános adatai, elérhetőségei. Az ÁSZF hatálya mindazon határozatlan idejű lakásbérleti szerződéssel hasznosított ingatlanra kiterjed, amely a Bérbeadó részére a Karitatív törvény alapján átadásra került.
 3. A II. részben átvezetett módosítással a Bérbeadó méltányolható esetben, egyedi elbírálás alapján lehetőséget biztosíthat akár a bérleti díj mérséklésére is, feltéve, ha a Bérlő együttműködési megállapodást köt a Mentorral. A Bérbeadó lehetőséget kíván biztosítani továbbá a csekken történő fizetéstől eltérő megoldásra is. Fontos változás, hogy a Bérbeadó a Maradványvagyon-hasznosító Zrt.-re kiállított fizetési csekkeken történő fizetést 2022. január 1-jétől nem fogadja el.
 4. Kiemelendő, hogy ha a Bérlő lakbérfizetésből eredő tartozásainak összege a hathavi lakbér összegét eléri vagy meghaladja, a Bérbeadó továbbra is jogosult a bérleti szerződést felmondani, de a felmondási jogának gyakorlását előzetes mérlegeléséhez köti.
 5. A Bérbeadó fenntartja a jogot arra, hogy 2024. január 1-jétől a Polgári törvénykönyv szerinti általános elszámolási szabályokat alkalmazza a Bérlő fizetéseivel kapcsolatosan. Ehhez a Bérlők előzetes tájékoztatására lesz szükség.
 6. Kismértékben kiegészítésre kerültek a helyszíni ellenőrzést megelőző értesítés szabályai; sürgősségi hibaelhárítás, vagy a Bérlő olyan szerződésszegő, vagy alappal feltételezhető szerződésszegő magatartása esetén, amely a Bérbeadó felmondási jogát megalapozza, a helyszíni szemlére vonatkozó előzetes egyeztetéstől a Bérbeadó eltekinthet.
 7. A Bérbeadó fenntartja magának a jogot arra, hogy ingatlankezelő szervezet mellett, vagy helyett, egyes ingatlankezelési feladatokat maga lásson el.
 8. A hibaelhárítás szabályai változatlanok, mindazonáltal a Bérbeadó 2024. január 1-jétől a ténylegesen rendelkezésre álló építőipari kapacitások függvényében felülvizsgálhatja.
 9. Az V. rész szerinti módosítással a kapcsolattartás körében a Bérbeadó lehetőséget kíván biztosítani a Bérlőnek az e-mail mellett más elektronikus csatorna alkalmazására is.
 10. A VII. részben az ÁSZF módosítására okot adó körülmények köre kiegészítésre került.
 11. A IX. rész kiegészítésre került a Mentori tevékenység fogalmával.

Az ÁSZF 2022. január 1. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalt szövege a MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit  Kft. honlapján (www.mrkl.hu/aszf)  elérhető.

Budapest, 2021. december 14.
MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit  Kft.

Kapcsolat

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 1 795 5100
Ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat@mrkl.hu
Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 152.

Műszaki hiba bejelentésére szolgáló telefonszámok:
(+36) 20 514-2361
(+36) 30 229-4234
(+36) 70 381-6517
(+36) 1 791-4277

Hibabejelentésre szolgáló e-mail cím: diszpecser@kiving-mrkl.hu