Szervezeti, személyzeti adatok

  Alcím megnevezése Adat Adat leírása Frissítés Megőrzés
1. Kapcsolat, elérhetőség A társaság elnevezése:

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve:
MR Lakásalap Nkft.

A társaság székhelye:
1033 Budapest, Polgár utca 8-10.

A társaság postai címe:
1300 Budapest, Pf.: 152.

A társaság telefonszáma:
+36 1 795 5100

A társaság elektronikus levélcíme: ugyfelszolgalat@mrkl.hu

A társaság honlapja: www.mrkl.hu

A társaság ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
+36 1 795 5100

ugyfelszolgalat@mrkl.hu

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
2. Szervezeti felépítés Szervezeti felépítés

Az MR Lakásalap Nkft. szervezeti egységeinek feladatai

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
3. Szervezet vezetői · Major Gábor ügyvezető
· Lutár Balázs Ádám ügyvezető
· Légár György informatikai igazgató
· Dr. Balogh Tamás jogi és igazgatási igazgató
· Hemrik Magdolna Ágnes humánerőforrás igazgató
· Thummerer Péter követeléskezelési igazgató
· Mező Réka ingatlanmenedzsment igazgató
· Demeter Judit ügyfélmenedzsment igazgató
· Novák István szolgáltatásfejlesztési igazgató
Elérhetőségük:
+36 1 795 5100 / titkarsag@mrkl.hu
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
4. Ügyfélszolgálati adatok Demeter Judit ügyfélmenedzsment igazgató

+36 1 795 5100

ugyfelszolgalat@mrkl.hu

1300, Budapest, Pf. 152.

Budapesti ügyfélszolgálati irodánk:

1033, Budapest, Flórián tér 3.

Személyes ügyfélszolgálat

Telefonos ügyfélszolgálat

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
5. Testületi szerv adatok Nem releváns adat. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
6. Irányított szervek Nem releváns adat. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7. Gazdasági társaságok Nem releváns adat. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8. Közalapítványok Nem releváns adat. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9. Alapított szervek Nem releváns adat. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10. Lapok Nem releváns adat. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
11. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek Az Állami Számvevőszék az állam legfőbb pénzügyi ellenőrző szerve, mely ellenőrzést végezhet minden olyan területen, ahol közpénzt használnak fel vagy közpénzt kezelnek.

A Ptk. 3:34. § (1) bekezdése alapján az MR Lakásalap Nkft. feletti általános törvényességi felügyeletet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint a jogi személyt nyilvántartó bíróság látja el. A törvényességi felügyeleti jogkör nem terjed ki olyan ügyekre, amelyekben más bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  Alcím megnevezés Adat Adat leírása Frissítés Megőrzés
1. A társaság alaptevékenysége A társaság feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok:

· Egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

· A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

· A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról 2018. évi CIII. törvény – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

· Az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény végrehajtásához kapcsolódó ingyenes vagyonjuttatásról szóló 1980/2021. (XII. 27.) Korm. határozat – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

·Az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény végrehajtásához kapcsolódó ingyenes vagyonjuttatásról rendelkező 1671/2022. (XII. 23.) Korm. határozat – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

·Az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény végrehajtásához kapcsolódó ingyenes vagyonjuttatásról szóló    1457/2023. (X. 26.) Korm. határozat – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

·A Társaság jogállását a hatályos társasági szerződés határozza meg

·Szervezeti és Működési Szabályzat

· Adatvédelmi tájékoztató 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2. Tevékenységről szóló tájékoztató Nem releváns adat. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
3. Helyi önkormányzat feladatai Nem releváns adat. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
4. Hatósági ügyek intézésének rendje Nem releváns adat. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
5. Közszolgáltatások Nem releváns adat. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
6. A szerv nyilvántartásai Az MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nkft által fenntartott adatbázisok_ A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7. Nyilvános kiadványok Nem releváns adat. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8. Testületi szerv döntéshozatala, ülések Nem releváns adat. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9. Jogszabály tervezetek Nem releváns adat. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10. Hirdetmények Nem releváns adat. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Folyamatosan Legalább 1 évig archívumban tartásával
11. Pályázatok Bérbeadás – (mrkl.hu)

Archívum

Lakáspályázat 2023/1

Lakáspályázat 2023/2

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Folyamatosan Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
12. Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok Nem releváns adat. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
13. Közérdekű adatok igénylésének rendje Közérdekű adat igénylése – MR Közösségi Lakásalap (mrkl.hu)

 

Illetékes szervezeti egység: Jogi és Igazgatási Igazgatóság

Elérhetősége: info@mrkl.hu

Információs jogokkal foglalkozó személy neve: Dr. Király Gabriella adatvédelmi tisztviselő

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve Negyedévente Az előző állapot törlendő
14. Statisztikák jogszabály alapján Statisztikai jelentések 2023 IV. negyedév:

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2023. IV. negyedév

Negyedéves munkaügyi jelentés 2023. IV. negyedév

Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés 2023. IV. negyedév

Archívum

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2023. III. negyedév

Negyedéves munkaügyi jelentés 2023. III. negyedév

Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés 2023. III. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2023 II. negyedév

Negyedéves munkaügyi jelentés 2023 II. negyedév

Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés 2023 II. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2023 I. negyedév

Negyedéves munkaügyi jelentés 2023 I. negyedév

Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés 2023 I. negyedév

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
15. Statisztikák közérdekű adatokról Adatlap közérdekű statisztikai adatszolgáltatásról 2023.12.31

Archívum

Adatlap közérdekű statisztikai adatszolgáltatásról 2023.08.31

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
16. Közérdekű adatok hasznosítási szerződései Nem releváns adat. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
17. Közérdekű adatok felhasználási feltételei Nem releváns adat. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
18. Különös és egyedi közzétételi listák Nem releváns adat. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
19. Közadat újrahasznosítási lista Nem releváns adat. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
20. Közadat újrahasznosításra vonatkozó általános szerződési feltételek Nem releváns adat. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő
21. Közadat újrahasznosítási díjszabás Nem releváns adat. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő
22. Közadat újrahasznosítási jogorvoslat Nem releváns adat. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő
23. Közadat újrahasznosítási szerződések Nem releváns adat. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő
24. Közadat digitalizálási megállapodások Nem releváns adat. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő
25. Közadatra vonatkozó szervezeti szabályzók Nem releváns adat. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő

Gazdálkodási adatok

Alcím megnevezése Adat Adat leírása Frissítés Megőrzés
1. Éves költségvetések, éves beszámolók Éves beszámoló – MR Közösségi Lakásalap (mrkl.hu) A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig
2. Személyi juttatások Foglalkoztatotti adatok 2023. IV. negyedév

Archívum

Foglalkoztatotti adatok 2023. III. negyedév

Foglalkoztatotti adatok 2023. II. negyedév

Foglalkoztatotti adatok 2023. I. negyedév

Foglalkoztatotti adatok 2022. IV. negyedév

Foglalkoztatotti adatok 2022. III. negyedév

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
3. Szerv által nyújtott támogatások Nem releváns adat. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig
4. Öt millió forint feletti szerződések Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig
5. Koncessziós adatok Nem releváns adat A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
6. Nem alapfeladattal összefüggő kifizetések Nem releváns adat. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
7. EU támogatással megvalósult projektek Nem releváns adat Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával
8. Közbeszerzési információk KÖZBESZERZÉSI TERV_2024

Archívum

Írásbeli összegzések:
202732022_EOK_2203101442_osszegezes szk 2022 349602023_EOK_2304211323_osszegezes 07 349772023_EOK_2304201621_osszegezes 08 502632023_EOK_2305041311_osszegezes 09 666772023_EOK_2306071453_osszegezes 10 944142023_EOK_2307061025_osszegezes 12 944212023_EOK_2307071031_osszegezes 13 1015582023_EOK_2307261025_osszegezes 15 1016682023_EOK_2307141103_osszegezes 16 1094462022_EOK_2208221522_osszegezes dbr 01 1129122022_EOK_2208221549_osszegezes szeged 1149072022_EOK_2210050955_osszegezes mentori 1246072023_EOK_2308151008_osszegezes 17 1278752022_EOK_2209091056_osszegezes 03 1309492022_EOK_2211221306_osszegezes 04 1408212021_EOK_2111161427_osszegezes szgk 2021 eredmenytelen 1408212021_EOK_2111161427_osszegezes szgk 2021 1557772021_EOK_2112231437_osszegezes laptop 2021 1806452022_EOK_2301251604_osszegezes 05 1806762022_EOK_2301270923_osszegezes 06 1937402022_EOK_2301311406_osszegezes 2022 uniós 1967982022_EOK_2302141009_osszegezes kemeny 2049982022_EOK_2305151500_osszegezes elektromos jav

Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések:

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Kémény karbantartás, javítás, felújítás (7 – Észak-Alföld) HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Építési beruházás_03_Békéscsaba HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Építési beruházás_Budapest_05 HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Lakóépületek elektromos hálózatának javítása (1 – Budapest) HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Építési beruházás_Budapest_Dunaújváros_16 (1 – Budapest) HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Kémény karbantartás, javítás, felújítás (2 – Közép-Magyarország) HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Kémény karbantartás, javítás, felújítás (8 – Dél-Alföld) HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – 1_Karbantartás, javítás, felújítás (5 – HU23 – Dél-Dunántúl) HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – 1_Karbantartás, javítás, felújítás (7 – HU32 – Észak-Alföld) HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Zöldterület karbantartás, egyéb kertészeti munkák (4 – Szeged) HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Építési beruházás_Debrecen_Nyíregyháza_12 HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Építési beruházás_Szeged HUF

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – szociális segítő, mentori szolgáltatások HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Kémény karbantartás, javítás, felújítás (5 – Dél-Dunántúl) HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Zöldterület karbantartás, egyéb kertészeti munkák (1 – Budapest) HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Kémény karbantartás, javítás, felújítás (4 – Nyugat-Dunántúl) HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Lakóépületek elektromos hálózatának javítása (8 – Dél-Alföld) HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Építési beruházás_Budapest_Dunaújváros_16 (2 – Dunaújváros) HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – 1_Karbantartás, javítás, felújítás (3 – HU21 – Közép-Dunántúl) HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Építési beruházás_Budapest_10 HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Zöldterület karbantartás, egyéb kertészeti munkák (3 – Pécs) HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – 1_Karbantartás, javítás, felújítás (2 – HU12 – Közép-Magyarország) HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Építési beruházás_Miskolc_18 HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Építési beruházás_Miskolc_Kazincbarcika_15 HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Építési beruházás_Miskolc_07 HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Építési beruházás_Debrecen_06 HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Kémény karbantartás, javítás, felújítás (6 – Észak-Magyarország) HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Kémény karbantartás, javítás, felújítás (3 – Közép-Dunántúl) HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Kémény karbantartás, javítás, felújítás (1 – Budapest) HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – 1_Karbantartás, javítás, felújítás (1 – HU11 – Budapest) HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Zöldterület karbantartás, egyéb kertészeti munkák (2 – Miskolc) HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Építési beruházás_Szolnok_Gyöngyös_17 HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – 1_Karbantartás, javítás, felújítás (6 – HU31 – Észak-Magyarország) HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – 1_Karbantartás, javítás, felújítás (8 – HU33 – Dél-Alföld) HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Építési beruházás_Budapest_01 HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Építés_Oroszlány_Tatabánya_Várpalota_13 HUF

 

MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Építési beruházás_Budapest_08 HUF

 

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával